Odpowiedzialność organizatora turystyki

Umowa z biurem podróży o usługę turystyczną jest umową nazwaną, co oznacza, że jej główne postanowienia określa ustawa o usługach turystycznych. Do nich zaliczamy usługi hotelarskie, przewodnickie, a także inne świadczone turystom.


Standardowe umowy zazwyczaj łączą te wszystkie świadczenia. Biura podróży zobowiązane są do wypełnienia wszystkich świadczeń zawartych w umowie. Organizator turystyki odpowiada na zasadzie ryzyka za niewykonanie umowy i nie może zasłaniać się sytuacją, że działał za pośrednictwem osób trzecich, np. innych biur turystycznych.

Odpowiedzialność organizatora oparta jest na zasadzie obiektywnej, niezależnie od jego winy, co dla konsumentów oznacza, że na organizatora przerzucono ryzyko niewykonania umowy nawet wskutek zdarzeń przypadkowych. Oczywiście istnieje katalog zdarzeń, które wyłączają odpowiedzialność organizatora, ale jest on ściśle określony.

Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności, gdy konsument spóźni się na samolot lub wycieczkę, nie odpowiada za kradzież uczestnikowi wycieczki aparatu fotograficznego w barze hotelowym, uwalnia się od odpowiedzialności za zdarzenia o charakterze zewnętrznym, nie dające się przewidzieć i uniknąć, np. powodzie, huragany.

Jeżeli podczas wypoczynku stwierdzimy, że umowa wykonywana jest wadliwie, to zobowiązani jesteśmy niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz organizatora. W tym momencie ponownie odsyłam do umowy, która jednoznacznie określa obowiązki klienta w tym zakresie, tj. termin i sposób zgłaszania reklamacji (pisemny, ustny). Jeżeli niedociągnięcia nie zostaną usunięte, to po zakończeniu imprezy konsument powinien złożyć reklamację do organizatora wypoczynku.

W piśmie reklamacyjnym trzeba wskazać wady wycieczki, załączyć dowody potwierdzające przedstawiane przez nas zarzuty (np. zdjęcia) i określić wysokość odszkodowania żądanego od biura podróży. Organizator turystyki ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji na piśmie w terminie 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej, a w wypadku zgłoszenia reklamacji po zakończeniu imprezy turystycznej – w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.

Ważne jest, że jeżeli biuro w tym terminie nie ustosunkuje się do reklamacji klienta, uważa się, że uznało ją za uzasadnioną i wszelkie roszczenia klienta muszą być uznane. W umowach stosowanych przez biura podróży można spotkać się z zapisem, że niezłożenie reklamacji w terminie 14 dni powoduje wygaśnięcie roszczeń albo że wszelkie roszczenia klienta wygasają po upływie 6 miesięcy od przewidzianego w umowie terminu zakończenia wyjazdu.

Takie postanowienia należy uznać za niedozwolone postanowienia umowne. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych wynosi 10 lat.

źródło: kurekmazurski.pl


Inne wpisy z danej kategorii: AktualnościWiadomości turystyczne

RSSKomentarze (0)

Trackback URL