Instytucje i organizacje hotelowe

Ministerstwo Sportu i Turystyki zajmuje się realizacją zadań związanych kształtowaniem polityki w zakresie turystyki, sprawy zagospodarowania turystycznego kraju i mechanizmów regulujących rynek turystyczny.

00-503 Warszawa
ul. Żurawia 4a
tel. 22 693 49 40
www.msport.gov.pl

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje minister odpowiedzialny za turystykę. Polska Organizacja Turystyczna tworzy warunki współpracy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego, oraz stowarzyszeń działających w tej dziedzinie. Głównym jej zadaniem jest wzmocnienie promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą. W chwili obecnej posiada 13 Ośrodków Informacji Turystycznej (POIT), z czego 11 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych i jeden w Japonii. Ośrodki europejskie obejmują swoją działalnością 17 krajów, z czego 14 to członkowie Unii Europejskiej.

00-613 Warszawa
ul. Chałubińskiego 8 piętro XIX;
tel. 22 536 70 70
www.pot.gov.pl

Instytut Turystyki został utworzony w 1972 roku na podstawie uchwały nr 108 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1972 r. To jedyna w Polsce jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystyki, ośrodek informacji naukowej i działalność wydawniczą. Instytut zajmuje się również doskonaleniem kadr turystycznych poprzez organizację szkoleń, seminariów i konferencji.

02-511 Warszawa
ul. Merliniego 9a
tel. 22 844 63 47
www.intur.com.pl

Polska Izba Turystyki powstała w 1990 roku jako ogólnopolska organizacja samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego. Członkostwo w Izbie biur i agencji turystycznych pozwala nie tylko na silny lobbing na rzecz rozwoju przemysłu turystycznego w Polsce, ale przede wszystkim na ochronę interesów branży turystycznej. Członkami Polskiej Izby Turystyki są: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

00-030 Warszawa
ul. Plac Powstańców Warszawy 2 piętro V
tel. 22 826 55 36
www.pit.org.pl

Polskie Zrzeszenie Hoteli jest organizacją branżową powstałą w 1962 roku, która zajmuje się ochroną interesów zawodowych, gospodarczych i podatkowych oraz warunków pracy hotelarzy gastronomików, także wynikających z prawa i umów zbiorowych. Poprzez organizowane szkolenia, warsztaty, konferencje, upowszechniania wiedzę o prawnych warunkach funkcjonowania hotelarstwa gastronomii w kraju i zagranicą. Jako pierwsza organizacja branżowa zajęła się upowszechnianiem wiedzy zawodowej oraz współpracą ze szkołami. Rekomenduje obiekty hotelarskie świadczące wysoką jakość usług. PZH jest reprezentantem polskiego hotelarstwa w kraju i zagranicą poprzez uczestnictwo w targach turystycznych. Zrzesza obiekty hotelarskie, szkoły hotelarskie, gastronomiczne, turystyczne oraz przedsiębiorstwa produkujące i świadczące usługi dla branży.

00-695 Warszawa
ul. Nowogrodzka 44 lok. 2
tel. 22 622 69 92
www.pzh.org.pl

Polska Izba Hotelarstwa powstała w marcu 2002 roku jako organizacja gospodarcza zrzeszająca polskie przedsiębiorstwa hotelowe i producentów na rzecz hotelarstwa oraz szkoły hotelarskie. Głównym jej zadaniem jest obrona interesów członków (bonifikaty producentów – wspólna promocja – podobny marketing – media, targi), ochrona prawna, doskonalenie wiedzy zawodowej (teoretycznej, staże, treningi, informacje o technologiach), doradztwo inwestycyjne. Izba prowadzi też działalność gospodarczą (szkoła, targi) oraz zajmuje się akredytacją (rekomendacja) członków Izby do ściśle określonych (wysokich) warunków technicznych i kadrowych

02-349 Warszawa
ul. Baśniowa 3 lok. 412
tel. 22 659 68 89
www.pih.hotel.pl

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego powstała w listopadzie 2003 roku. Jest rzecznikiem środowiska biznesu hotelowego i gastronomicznego w kontaktach z administracją państwową na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym oraz w Unii Europejskiej. Lobbuje na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego w tym szczególnie hotelarstwa i gastronomii oraz wspiera wszelkie inicjatywy gospodarcze swoich członków. Kształtuje i upowszechnia zasady etyki w działalności gospodarczej poprzez opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym. Jest reprezentantem polskiego hotelarstwa w HOTREC /Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego/ z siedzibą w Brukseli.

02-025 Warszawa
ul. Tarczyńska 8 lok 17
tel. 22 579 13 65
www.ighp.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.), których jest prawnym następcą oraz spadkobiercą ich tradycji, dorobku ideowego, a także majątku tych Towarzystw. Od powstania w 1950 r. PTTK rozwija i upowszechnia krajoznawstwo i turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze zrzesza blisko 70 tysięcy członków. Działają oni w ponad 3 tysiącach kół i klubów PTTK. Koła i kluby tworzą Oddziały PTTK – terenowe jednostki Towarzystwa posiadające osobowość prawną. Obecnie w Polsce działa około 340 oddziałów PTTK.

00-075 Warszawa
ul. Senatorska 11
tel. 22 826 22 55
www.pttk.pl

Polska Federacja Campingu i Caravaningu powstała w sierpniu 1964 roku. Do jej głównych zadań należy: popularyzowanie idei campingu, a w szczególności kształtowanie kultury zachowania na campingach, w kraju i za granicą, prowadzenie ewidencji, klasyfikacji, rekomendacji i kontroli oraz funkcjonowania i wyposażenia campingów w Polsce, ochrona praw i interesów turystów, pomoc w budowie i modernizacji campingów. Aktualnie funkcjonuje w Polsce 238 campingów o łącznej ilości ponad 60 000. miejsc noclegowych w tym ok. 25% w bazie stałej (domki turystyczne, pawilony, schroniska itp.). Spośród campingów funkcjonujących w Polsce ponad 97% należy do Federacji.

03-823 Warszawa
ul. Grochowska 331
tel. 22 810 60 50
www.pfcc.info

Polska Federacja Turystyki Wiejskiej ?Gospodarstwa Gościnne? jest związkiem stowarzyszeń powstałym w 1996 roku. Skupia 53 lokalne i regionalne stowarzyszenia, których celem jest rozwój turystyki i agroturystyki na terenach ich działania.

00-930 Warszawa
ul. Wspólna 30
tel. 22 623 23 43
www.agroturystyka.pl

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych. Ważnym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa są koła PTSM, które w liczbie ponad 1 800 (głównie szkolne), skupiają miłośników taniej turystyki schroniskowej.

00-791 Warszawa
ul. Chocimska 14
tel. 22 849 81 28
www.ptsm.org.pl

Stowarzyszenie ?Konferencje i Kongresy w Polsce? istnieje od 1998 r., reprezentuje istotne interesy i ambicje sektora turystyki biznesowej w Polsce, a w szczególności osób prawnych i fizycznych związanych z organizacją kongresów, konferencji, imprez motywacyjnych, podróży biznesowych oraz targów i wystaw. Stowarzyszenie ?Konferencje i Kongresy w Polsce? skupia ok. 80 członków zwyczajnych (osób fizycznych) i wspierających (osób prawnych). Do podstawowych zadań można zaliczyć: rozwijanie usług konferencyjnych i kongresowych w Polsce, Podnoszenie profesjonalnej wiedzy i umiejętności zrzeszonych członków w zakresie organizowania konferencji, kongresów
i imprez motywacyjnych, promocja ofert.

01-445 Warszawa
ul. Ciołka 11A lok. 418
tel. 22 837 09 78
www.skkp.org.pl

Polska Federacja Pilotażu i Przewodnictwa została powołana i działa w celu integracji środowiska osób pełniących funkcje pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, reprezentowania interesów środowiska pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, inicjowania i kreowania działań społecznych i gospodarczych na rzecz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, rozwoju krajoznawstwa oraz pogłębiania znajomości kultury materialnej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.

60- 831 Poznań
ul. Zacisze 4
tel. 61 848 13 37
www.federation-guides.pl

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich jest niezależną, ekspercką organizacją konsumencką zarejestrowaną w 1995 roku, która za główne cele postawiła sobie rozwijanie świadomości konsumentów w zakresie posiadanego przez nich prawa do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, informacji, edukacji i reprezentacji, jak również ochrony ich interesów ekonomicznych i prawnych. Organizacja posiada bezpłatną infolinię konsumencką tel. 0 800 800 008.

01-249 Warszawa
ul. Gizów 6
tel. 22 634 06 68
www.skp.pl

Federacja Konsumentów powstała w lipcu 1981 roku jest niezależną organizacją pozarządową, której głównym celem jest ochrona indywidualnego konsumenta w Polsce. Obejmuje swoim zasięgiem całe terytorium Polski poprzez sieć 48 klubów terenowych, które wykonują pracę poradni konsumenckich oraz zrzeszają wolontariuszy chcących z nami współpracować. Tworzy lobby na rzecz polityki konsumenckiej oraz prowadzi edukację konsumencką w szkołach.

02-028 Warszawa
Aleja Stanów Zjednoczonych 53
tel. 22 827 51 05
www.federacja-konsumentow.org.pl

AEHT - Europejskie Stowarzyszenie Szkól Hotelarskich i Turystycznych powstało we Francji w 1988 roku jako międzynarodowa organizacja o statusie organu doradczego Rady Europy. Celem stowarzyszenia jest promocja edukacji zawodowej oraz proeuropejskich postaw w szkołach hotelarskich i turystycznych. Stowarzyszenie pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy szkołami europejskimi, informuje o sposobach i programach nauczania stosowanych w różnych szkołach, pomaga w organizowaniu wymian uczniów i nauczycieli. Współpracuje z jedną z największych sieci hotelowych w Europie – grupą ACCOR. Siedziba AEHT mieści się w Diekirch – Luksemburg.

Lycée technique hôtelier ?Alexis Heck?
Rue Merten
L- 9257 DIEKIRCH
tel (352) 26 80 30 03
www.aeht.org

IHRA – International Hotel & Restaurant Association jest organizacją założoną w 1946 roku z siedzibą we Francji, której głównym celem jest promocja i ochrona interesów hoteli i restauracji na świecie. Instytucja oferuje pomoc jej członkom w poszerzaniu ich działalności i wiedzy na skalę światową.

48, Boulevard de Sébastopol
75003 Paris
Francja
tel: +33 1 44 88 92 20
www.ih-ra.com

HOTREC Konfederacja Narodowych Organizacji Hoteli, Restauracji, Kawiarni w krajach UE i europejskiego obszaru ekonomicznego z siedzibą w Brukseli zrzesza obecnie 39 organizacji branżowych z 24 krajów. Aktywność jej jest niezwykle szeroka i ważna dla funkcjonowania branży hotelarsko – gastronomicznej w Unii Europejskiej. HOTREC uczestniczy również w negocjacjach pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami sektora hotelarsko – gastronomicznego.

111, Bd Anspach, Bte 4
Bruksela
Belgia
tel. +32 2 513 63 23
www.hotrec.org

WTO - World Tourism Organization powstała w 1974 roku a wśród jej założycieli można wymienić Polskę. Jest jedną z nielicznych organizacji międzyrządowych, która dopuszcza możliwość udziału w swoich pracach przedstawicieli sektora prywatnego. Misją Światowej Organizacji Turystyki jest służenie jako globalne forum dla ustalania polityki turystycznej oraz jako praktyczne źródło turystycznego know-how. Głównym celem działalności jest promocja i rozwój turystyki.Siedziba organizacji
znajduje się w Madrycie.

calle Capitán Haya, 42
28020 Madryt
tel.
+34 91 567 81 00
www.unwto.org


Inne wpisy z danej kategorii: Ogólne

RSSKomentarze (0)

Trackback URL