Bezpieczniejszy turysta

Planowany jest szereg zmian związanych z przemysłem turystycznym. Nowe przepisy przyczynią się przede wszystkim do podniesienia poziomu ochrony klientów korzystających z usług turystycznych.


Chodzi o skuteczny system zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów
biur podróży. Zliberalizowane zostaną także warunki prowadzenia
działalności związanej z organizowaniem imprez turystycznych,
pośrednictwem oraz prowadzeniem szkoleń dla kandydatów na przewodników
i pilotów wycieczek.

Jedną z ważnych zmian będzie wyeliminowanie
możliwości oferowania usług przez zagranicznych przedsiębiorców za
pośrednictwem agentów turystycznych. Do projektu wprowadzono zapis, na
podstawie którego przedsiębiorca zagraniczny będzie miał obowiązek
prowadzenia oddziału na terenie Polski.

Rozwiązanie to umożliwi
skuteczny nadzór nad działalnością turystyczną oraz łatwiejsze
dochodzenie roszczeń przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Z
obowiązku tego będą wyłączeni przedsiębiorcy posiadający siedzibę na
terytorium UE, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Aby uzyskać wpis do rejestru, zagraniczny organizator turystyki lub
pośrednik turystyczny musi złożyć wniosek do marszałka województwa, w
którym stwierdzi, że zna i spełnia warunki wykonywania działalności
turystycznej. Do wniosku muszą być dołączone oryginały dokumentów
potwierdzających posiadanie zabezpieczenia finansowego.

Rozwiązanie to
zmniejszy ryzyko niewypłacalności organizatora i zapewni większą
ochronę konsumentów imprez turystycznych. Jest to szczególnie ważne w
przypadku np. konieczności pokrycia (w pełnej wysokości) kosztów
powrotu klienta do kraju.

źródło: onet.pl


Inne wpisy z danej kategorii: Aktualności

RSSKomentarze (0)

Trackback URL